صفحه اصلی

از جمله مسائل مهم در اداره امور یک سازمان، تصمیم گیری است. پیتر دراکر معتقد است که تاکید مدیریت آینده، بر فرایند تصمیم گیری و درک آن است. بدیهی است که تصمیم گیری به شیوه کارا موثر، به ویژه در دنیای متحول و پیچیده کنونی، نیازمند به کارگری و برخورداری از مقادیر زیادی از اطلاعات می باشد و در واقع، اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری مدیریتی محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات مدیر نیز بستگی به صحت و دقت اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار گرفته است. بی شک گستردگی تحولات و دگرگونی های داخلی و خارجی سازمان ها و جوامع، ضرورت اخذ تصمیمات پیچیده تر را برای مدیران آشکار ساخته، به طوری که امروزه بدون دسترسی به اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری به مفهوم علمی آن امکان پذیر نیست. یکی از نکات اساسی در انتقال از محیط های ساده به پیچیده یا محیط های ایستا به پویا، عدم اطمینان و پیش بینی ناپذیری امور و تحولات و وجود تصمیمات برنامه ریزی نشده می باشد. حال با توجه به شرایط کنونی حاکم بر سازمان ها و جوامع، مدیران اهمیت زیادی برای دسترسی به اطلاعات به ویژه در رابطه با تصمیمات برنامه ریزی نشده و کاهش اطمینان قائل هستند.

به همین جهت مدیران جهت بهبود اثربخشی فرآیندهای برنامه ریزی، تکوین محصول، مطالعات بازار، مدیریت بحران و... اطلاعات را به عنوان یک منبع مهم و گرانبها مورد توجه قرار می دهند.

از این رو شرکت پرتوتک سامانه جهت برآورد نمودن این نیاز اساسی، سامانه رصد هوشمند خود را به همه مدیران فارغ از نوع فعالیت و مجموعه آن ها پیشنهاد می نماید.